Thanwarat Phatthanakul (20)

มีความรักในการเขียนคอนเทนต์ ส่งมอบความรู้ ไอเดีย ประสบการณ์ มุมมองความคิดที่ดี ให้กับผู้อ่านเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นและได้รับกำลังใจผ่านการสื่อสารทางบทความอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

Top